تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه


با توجه به چشم انداز شرکت این واحد با هدف افزایش نوآوری و ارتقاء سطح علمی شرکت راه اندازی گردیده و تا کنون به دست آوردهای چشم گیری در حوزه های مختلف دست یافته است.

اهداف این واحد:

·        تحقیق و بررسی و برآورد اولیه بر اساس: توجیه اقتصادی، توانمندی واحد­ها و نفرات داخل و خارج از مجموعه

·        تحقیق و پژوهش در راستای اصل پروژه

·        ساخت و تست نمونه های اولیه هر محصول به صورت بخش به بخش

·        آماده سازی برای تولید

·        انتقال دانش فنی به بخش های داخلی یا در صورت لزوم خارج از مجموعه

·        آزمایش، تست و بررسی محصول نهایی واحد تولید