تولید

تولید


واحد تولید با اتکاء بر نیروی انسانی، تجهیزات پیشرفته مونتاژ و ظرفیت های برون سپاری اقدام به تولید محصولات می نماید. پس از تولید، محصول به واحد تحقیق و توسعه ارجاع، تا عملیات تست و بازرسی انجام گیرد.