خانه

سامانه های ارتباط زیرسطحی

ارتباط رادیویی (بی سیم) یکی از مهمترین روش های ارتباطی محسوب می گردد، امروزه کلیه ی ارگان های نظامی و

امدادی و بسیاری از صنایع به منظور فراهم ساختن ارتباط بین قسمت های مختلف از شبکه های رادیویی استفاده

می نمایند.

یکی از بزرگترین چالش ها در اینگونه شبکه ها، عدم ارتباط در اماکن زیر زمینی(همچون تونل ها، معادن و...) است.

سامانه های ارتباط زیر زمینی این امکان را فراهم می آورند تا بهره برداران از اینگونه شبکه ها بتوانند با پوشش

آنتن دهی مناسب در کل مجموعه ی زیر سطحی با یکدیگر و یا با بیرون از مجموعه (روی سطح) ارتباط برقرار نمایند.

 

این شرکت با بیش از یک دهـه فعـالیت در این زمینه و با بهره گیری از متخصـصان عرصه ی مخـابرات و الکترونـیک

 توانسته است برای اولیـن بار سـامانه های ارتباط رادیویـی چندکاناله متـناسب با تونـل ها و مجموعه های زیرسطحی را

در کشور طراحی و اجرا نماید.

 

 

مزایای سامانه:

- پشتیبانی از چند کانال مجزا

- ارتباط با بیرون مجموعه و شبکه های سطحی

- قابل اجرا بصورت شبکه های دیجیتال و آنالوگ

- قابلیت اتصال به سامانه های ضبط مکالمات

- قابلیت تعریف سطح دسترسی و زمانبندی کانال ها

- قطعات و تجهیزات کاملاً ایرانی (بدون وابستگی و محدودیت در تهیه

    و ساخت)