طراحی و اسمبل کردن قطعه های سه بعدی

1
طراحی انواع بردهای فیبر مدار چاپی یک رو و دو رو

آلتیوم
طراحی در محیط های دو بعدی و سه بعدی اتوکد

اتوکد